fbpx
Küldés folyamatban...

Adatkezelési tájékoztató

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató vagy adatkezelési tájékoztató) célja, hogy tájékoztatást adjon a Dunakeszi Járműjavító Korlátolt Felelősségű Társaság (2120 Dunakeszi, Állomás sétány 19., a továbbiakban: Társaság) által követett és alkalmazott adatkezelési gyakorlatról.

Jelen Tájékoztatót, annak tartalmát a Társaság – tiszteletben tartva a www.djj.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) szolgáltatásait (a továbbiakban: Szolgáltatás vagy Szolgáltatások) bármely módon igénybe vevő természetes személyek [álláskeresők, munkavállalók, felhasználók, stb., a továbbiakban együttesen: Felhasználó(k)] magánszféráját – magára nézve kötelezőnek ismeri el.
A Társaság kijelenti, hogy a tevékenységével kapcsolatos adatkezelés megfelel a jelen adatkezelési tájékoztató és a hatályos jogszabályok (ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Infotv.), valamint a 2018. május 25-én hatályba lépő általános adatvédelmi rendeletben (GDPR) foglaltak rendelkezéseinek.

Jelen Tájékoztató a Weboldalon folyamatosan elérhető.

A Társaság elkötelezett a Felhasználók személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja a Felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

A jelen Tájékoztató elfogadásával és/vagy kivételes esetenként a Weboldal használatával, illetve ráutaló magatartással (a toborzas@djj.hu, munka@djj.hu, info@djj.hu e-mail címre saját levelezőrendszerből, postai vagy személyesen történő jelentkezés esetén) a Felhasználó önként hozzájárul ahhoz, hogy valamely Szolgáltatás igénybevételekor a Társaság személyes adatait kezelje a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint és annak megfelelően, és ezt fenntartás nélkül elfogadja.

A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével ezen hozzájárulását megerősíti.

A Weboldal böngészése és a Szolgáltatás(ok) igénybevétele során a Felhasználó egyidejűleg adatot is szolgáltat. A Felhasználó a Weboldal látogatásakor megadott hozzájárulásá(i)val, illetve a Szolgáltatás(ok), azok egy része igénybevételével, használatának kezdeményezésével, megrendelésével egyetért azzal, elfogadja és hozzájárul, hogy adatot szolgáltasson a Társaság számára. Egyúttal tudomásul veszi (azt elfogadja és ahhoz hozzájárul), hogy a Weboldal egyes részei látogatásához, egyes Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges bizonyos személyes adat(ok) önkéntes szolgáltatása és ezt a szolgáltatást a Felhasználó önként teljesíti.

A Weboldal egyes elemei, funkciói, Szolgáltatás(ok) igénybevétele csak regisztráció, illetve belépés után válnak elérhetővé a Felhasználók számára. Amennyiben a Felhasználó akként dönt, hogy a kért személyes adatot nem szolgáltatja, ezzel azt is tudomásul veszi, elfogadja, hogy nem fér hozzá a Weboldal bizonyos részeihez, egyes Szolgáltatásokhoz, a Szolgáltatások egyes elemeihez.

A Társaság általi adatkezelésre a Felhasználók előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes, kifejezett hozzájárulása alapján, illetve jogszabály rendelkezésénél fogva kerül sor. Kérjük és javasoljuk, hogy a Weboldalt és Szolgáltatásainkat csak a 16. életévüket betöltött személyek használják, illetve vegyék igénybe.

A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint.

A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Felhasználó a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez.

A 16. életévét betöltött kiskorú Felhasználó önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

A Társaságnak nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így a Felhasználó, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. A Társaság a Szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

A Weboldalt és az egyes Szolgáltatásokat a Felhasználó saját álláskeresése céljából használja, veszi igénybe. Ellenkező esetben a Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatás során harmadik természetes személyekről megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. weboldal tartalom küldése, Felhasználó által generált tartalom közzététele, stb.) az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A Felhasználó által megosztott felhasználói tartalomért a Felhasználó felel. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért az Szolgáltató nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja.

A jelen Tájékoztatóban a jelentkezésen/pályázaton az egyes álláshirdetésekre jelentkezések során a Felhasználó által megadott valamennyi adatot érteni kell a csatolt önéletrajzzal, motivációs levéllel, egyéb dokumentumokkal és azok tartalmával együtt.

Amennyiben a jelen Tájékoztató önéletrajzot említ, azon a Felhasználó önéletrajzát és motivációs levelét, csatolt, feltöltött referencia és egyéb dokumentumait kell érteni azok teljes tartalmával együtt.

A Társaság fenntartja a jogot, hogy a Weboldal bármely tartalmi elemét, elnevezését, elérhetőségét bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa vagy megszüntesse, megjelenését, tartalmát, tematikáját, működését módosítsa. Ezen változtatások az itt felsorolt az adatkezelések célját, és az adatkezelési hozzájárulást nem érintik.

Valamennyi adatkezelésre irányadó, hogy Társaságunk akár a saját maga, akár a Felhasználó által törölt adatokat a törlést követően nem kezeli, azokat adatbázisából eltávolítja. A jelen adatkezelési tájékoztatóban használt kifejezéseket az Infotv. és a 2018. május 25-én hatályba lépő általános adatvédelmi rendeletben (GDPR) foglaltak értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

 

További tájékoztató

A weboldalunk címe: www.djj.hu

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Nem gyűjtünk személyes adatokat. A Weboldal böngészése és a Szolgáltatás(ok) igénybevétele során a Felhasználó egyidejűleg adatot is szolgáltat. A Felhasználó a Weboldal látogatásakor megadott hozzájárulásá(i)val, illetve a Szolgáltatás(ok), azok egy része igénybevételével, használatának kezdeményezésével, megrendelésével egyetért azzal, elfogadja és hozzájárul, hogy adatot szolgáltasson a Társaság számára. Egyúttal tudomásul veszi (azt elfogadja és ahhoz hozzájárul), hogy a Weboldal egyes részei látogatásához, egyes Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges bizonyos személyes adat(ok) önkéntes szolgáltatása és ezt a szolgáltatást a Felhasználó önként teljesíti.

Kapcsolatfelvételi űrlapok

A kapcsolatfelvételi űrlapok kitöltése önkéntes. Az űrlapok kitöltésével a Felhasználó önként hozzájárul ahhoz, hogy valamely Szolgáltatás igénybevételekor a Társaság személyes adatait kezelje a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint és annak megfelelően, és ezt fenntartás nélkül elfogadja.

A Weboldal böngészése és a Szolgáltatás(ok) igénybevétele során a Felhasználó egyidejűleg adatot is szolgáltat. A Felhasználó a Weboldal látogatásakor megadott hozzájárulásá(i)val, illetve a Szolgáltatás(ok), azok egy része igénybevételével, használatának kezdeményezésével, megrendelésével egyetért azzal, elfogadja és hozzájárul, hogy adatot szolgáltasson a Társaság számára.

A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével ezen hozzájárulását megerősíti. Az űrlapok kitöltésével, személyes adatainak megadásával állásra jelentkezők személyes adatait kizárólag a kapcsolatfelvétel és az állás megpályázáshoz kezeljük és a meghirdetett pozíció betöltéséig tároljuk. Harmadik félnek nem adjuk át. Amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy önkéntes jelentkezését követően élni kíván a jogszabály szerinti „feledésbe merülésére” vonatkozó jogával, bármikor írásban kérheti adatainak törlését a munka@djj.hu elektronikus postafiók címen. A kérés beérkezését követő három munkanapon belül adatait töröljük, a törlésről elektronikus úton – válasz emailben – értesítést küldünk.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Analitika

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

A felhasználói adatokat nem osztjuk meg senkivel és nem adjuk át harmadik félnek.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Az önként átadott személyes adatot állásra történő jelentkezés esetén a pozíció betöltéséig őrizzük. A honlapon átadott személyes adat törlése írásban bármikor kérhető a Felhasználó által, a munka@djj.hu elektronikus postafiók címen.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével ezen hozzájárulását megerősíti. Az űrlapok kitöltésével, személyes adatainak megadásával állásra jelentkezők személyes adatait kizárólag a kapcsolatfelvétel és az állás megpályázáshoz kezeljük és a meghirdetett pozíció betöltéséig tároljuk. Harmadik félnek nem adjuk át. Amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy önkéntes jelentkezését követően élni kíván a jogszabály szerinti „feledésbe merülésére” vonatkozó jogával, bármikor írásban kérheti adatainak törlését a munka@djj.hu elektronikus postafiók címen. A kérés beérkezését követő három munkanapon belül adatait töröljük, a törlésről elektronikus úton – válasz emailben – értesítést küldünk.

Kapcsolati adatok

Dunakeszi Járműjavító Kft.
2120 Dunakeszi, Állomás sétány 19.
E-mail: info@djj.hu

További információk

Hogyan védjük a felhasználói személyes adatokat

Az önként átadott és Társaságunkhoz beérkezett személyes adatokat a jogszabályi és a belső szabályozóinkban meghatározott szigorú szabályok szerint védjük.

Create your account